Prioritized Labels
Other Labels
 • bug
  OTRv4 / otrv4
 • duplicate
  OTRv4 / otrv4
 • enhancement
  OTRv4 / otrv4
 • good-first-issue
  OTRv4 / otrv4
 • help wanted
  OTRv4 / otrv4
 • high priority
  OTRv4 / otrv4
 • important-issue
  OTRv4 / otrv4
 • invalid
  OTRv4 / otrv4
 • libotr
  OTRv4 / otrv4
 • medium-priority
  OTRv4 / otrv4
 • needs clarification
  OTRv4 / otrv4
 • prekey-server spec
  OTRv4 / otrv4
 • question
  OTRv4 / otrv4
 • spec clarification
  OTRv4 / otrv4
 • spec-format
  OTRv4 / otrv4
 • to-be-discussed
  OTRv4 / otrv4
 • wontfix
  OTRv4 / otrv4