Commit 1a7b6e27 authored by cypherpunk's avatar cypherpunk
Browse files

	* po/vi.po: Vietnamese translation from Lyndon Johnson
	<lyndon.johnson58@gmail.com>
parent 27d4ea7d
2010-03-02
* po/vi.po: Vietnamese translation from Lyndon Johnson
<lyndon.johnson58@gmail.com>
2009-11-14
* gtk-dialog.c (add_to_vbox_verify_fingerprint): Make
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ GETTEXT_PACKAGE=pidgin-otr
AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, ["$GETTEXT_PACKAGE"], [Define the gettext package to be used])
ALL_LINGUAS="ar de es fr hu it pl nl ru sk sv"
ALL_LINGUAS="ar de es fr hu it pl nl ru sk sv vi"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
AC_OUTPUT([Makefile po/Makefile.in])
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 3.2.0.vi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-11 22:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-02 22:30+0930\n"
"Last-Translator: Lyndon Johnson <lyndon.johnson58@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gtk-dialog.c:291
#: ../gtk-dialog.c:1085
#: ../gtk-dialog.c:1089
#: ../gtk-dialog.c:1518
#: ../gtk-dialog.c:1621
#: ../gtk-dialog.c:1686
#: ../gtk-dialog.c:2130
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=vi"
#: ../gtk-dialog.c:439
msgid "Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click OK."
msgstr "Bạn chát của bạn đang thử xác định nếu họ đang nói chuyện với bạn, hoặc nếu ai đó đang giả là bạn. Bạn chát của bạn có một câu hỏi được cho thấy bên dưới. Để chứng minh với bạn chát của bạn, hảy bỏ vào câu trả lời và nhấn OK."
#: ../gtk-dialog.c:446
msgid "To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Để chứng thật bằng cách dùng một câu hỏi, hãy chọn một câu hỏi mà chỉ bạn và bạn chát của bạn biết câu trả lời. Hãy nhập vào câu hỏi và câu trả lời này, rồi chờ cho bạn chát nhập câu trả lời luôn. Nếu câu trả lời không trùng hợp, thì bạn có thể đang nói chuyện với một người mạo nhận."
#: ../gtk-dialog.c:464
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Đây là câu hỏi để hỏi bạn chát của bạn:"
#: ../gtk-dialog.c:467
msgid "Enter question here:"
msgstr "Nhập câu hỏi vào đây:"
#: ../gtk-dialog.c:498
#: ../gtk-dialog.c:582
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Bạn chát này đả được chứng thật rồi."
#: ../gtk-dialog.c:510
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Nhập vào câu trả lời bí mật ở đây (so sánh chữ hoa/thường):"
#: ../gtk-dialog.c:551
msgid "To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Để chứng thật, hãy chọn một bí mật mà chỉ bạn và bạn chát của bạn biết mà thôi. Nhập bí mật vào, rồi chờ cho bạn chát trả lời. Nếu những điều bí mật không trùng hợp, thì bạn đang có thể nói chuyện với một người giả mạo."
#: ../gtk-dialog.c:565
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Nhập bí mật ở đây:"
#: ../gtk-dialog.c:616
#: ../gtk-dialog.c:1379
msgid "To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other."
msgstr "Để kiểm chứng dấu tay, hãy liên lạc bạn chát của bạn qua vài <i>other</i> đường dây đã được chứng thật, như là điện thoại hoặc thư điện bảo mật (GPG-signed email). Mỗi người nên nói dấu tay của mình cho người kia. "
#: ../gtk-dialog.c:620
#: ../gtk-dialog.c:1383
msgid "If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you <b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr "Nếu mọi thứ đều phù hợp, bạn nên ra dấu trong cuộc đối thoại bên trên rằng bạn <b>have</b> đã kiểm chứng dấu tay."
#: ../gtk-dialog.c:631
#: ../gtk-dialog.c:1368
msgid "[none]"
msgstr "[none]"
#: ../gtk-dialog.c:638
#: ../gtk-dialog.c:996
#: ../gtk-dialog.c:1375
#: ../gtk-dialog.c:1426
#: ../gtk-ui.c:181
#: ../otr-plugin.c:116
#: ../otr-plugin.c:213
#: ../ui.c:111
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
#: ../gtk-dialog.c:639
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dấu tay cho bạn, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Dấu tay có ý xấu cho %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:691
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Bạn mong muốn chứng thật bạn chát của bạn như thế nào? "
#: ../gtk-dialog.c:700
msgid "Question and answer"
msgstr "Câu hỏi và trả lời"
#: ../gtk-dialog.c:703
msgid "Shared secret"
msgstr "Bí mật chung"
#: ../gtk-dialog.c:706
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Chứng thật dấu tay tự làm"
#: ../gtk-dialog.c:749
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Chứng thật"
#: ../gtk-dialog.c:782
msgid "Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is who he or she claims to be."
msgstr "Sự chứng thật một bạn chát giúp bảo đảm rằng người bạn đang nói chuyện đúng là người tự xưng họ là ai."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:891
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Chứng thật tới bạn chát"
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:893
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Chứng thật bạn chát"
#: ../gtk-dialog.c:920
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Chứng thật tới %s"
#: ../gtk-dialog.c:921
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Chứng thật %s"
#: ../gtk-dialog.c:954
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Đang chờ bạn chát ..."
#: ../gtk-dialog.c:987
msgid "Generating private key"
msgstr "Đang tạo ra chìa khoá riêng"
#: ../gtk-dialog.c:988
msgid "Please wait"
msgstr "Vui lòng chờ"
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:999
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Đang tạo ra chìa khóa riêng cho %s (%s)..."
#: ../gtk-dialog.c:1044
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Đã làm xong."
#: ../gtk-dialog.c:1083
#, c-format
msgid "%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s đang liên lạc bạn từ một máy điện toán không được thừa nhận. Bạn nên <a href=\"%s%s\">chứng thật</a> bạn chát này."
#: ../gtk-dialog.c:1087
#, c-format
msgid "%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s chưa được chứng thật. Bạn nên <a href=\"%s%s\">chứng thật</a> bạn chát này."
#: ../gtk-dialog.c:1150
#: ../gtk-dialog.c:1181
#: ../gtk-dialog.c:1853
#: ../gtk-dialog.c:2126
#: ../gtk-ui.c:82
msgid "Finished"
msgstr "Đã xong"
#: ../gtk-dialog.c:1151
#: ../gtk-dialog.c:1182
#: ../gtk-dialog.c:1850
#: ../gtk-dialog.c:2123
#: ../gtk-ui.c:81
msgid "Private"
msgstr "Riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1152
#: ../gtk-dialog.c:1183
#: ../gtk-dialog.c:1847
#: ../gtk-dialog.c:2120
#: ../gtk-ui.c:80
msgid "Unverified"
msgstr "Chưa được kiểm chứng"
#: ../gtk-dialog.c:1153
#: ../gtk-dialog.c:1184
#: ../gtk-ui.c:79
msgid "Not private"
msgstr "Không riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1156
msgid "Start a private conversation"
msgstr "Bắt đầu một cuộc đàm thoại riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1157
msgid "Refresh the private conversation"
msgstr "Cập nhật một cuộc đàm thoại riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1162
#: ../gtk-dialog.c:1802
#: ../gtk-dialog.c:1897
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Bắt đầu cuộc đàm thoại _riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1163
#: ../gtk-dialog.c:1803
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Cập nhật cuộc đàm thoại _riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1187
msgid "OTR"
msgstr "Không được ghi lại"
#. Translators: the following four messages should give alternative sentences.
#. The user selects the first or second message in a combo box;
#. the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1322
msgid "I have not"
msgstr "Tôi đã không"
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1324
msgid "I have"
msgstr "Tôi đã"
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1327
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " kiểm chứng rằng điều này trên thực tế là đúng"
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1337
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "dấu tay cho %s."
#: ../gtk-dialog.c:1364
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Kiểm chứng dấu tay cho %s"
#: ../gtk-dialog.c:1376
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Dấu tay cho bạn, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Dấu tay có ý xấu cho %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1389
#: ../gtk-ui.c:782
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Kiểm chứng dấu tay"
#: ../gtk-dialog.c:1416
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Chứng thật từ %s"
#: ../gtk-dialog.c:1419
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Chứng thật %s"
#: ../gtk-dialog.c:1429
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Chứng thật người bạn"
#: ../gtk-dialog.c:1460
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Một lỗi đã xảy ra trong lúc chứng thật."
#: ../gtk-dialog.c:1475
msgid "Authentication successful."
msgstr "Chứng thật thàng công."
#: ../gtk-dialog.c:1478
msgid "Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate your buddy as well by asking your own question."
msgstr "Bạn chát của bạn đã chứng thật bạn thành công. Bạn cũng có thể muốn chứng thật bạn chát của bạn bằng cách hỏi câu hỏi riêng của bạn."
#: ../gtk-dialog.c:1484
msgid "Authentication failed."
msgstr "Chứng thật thất bại."
#: ../gtk-dialog.c:1512
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s"
msgstr "Đàm thoại riêng với %s đã bắt đầu.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1516
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Cuộc đàm thoại</a> chưa được kiểm chứng với %%s đã bắt đầu.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1524
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s"
msgstr "Cuộc đàm thoại chung với %s đã bắt đầu.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1530
#: ../gtk-dialog.c:1634
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr "Cảnh báo: đang dùng giao thức phiên bản 1."
#: ../gtk-dialog.c:1550
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Đàm thoại riêng với %s đã mất."
#: ../gtk-dialog.c:1587
#, c-format
msgid "%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr "%s đã kết thúc cuộc đàm thoại của anh ấy hay cô ấy với bạn; bạn cũng nên làm như vậy. "
#: ../gtk-dialog.c:1613
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Đã cập nhật thành công cuộc đàm thoại riêng với %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1618
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with %%s.%%s"
msgstr "Đã cập nhật thành công <a href=\"%s%s\">cuộc đàm thoại</a> chưa được kiểm chứng với %%s.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1627
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Đã cập nhật thành công cuộc đàm thoại chung với %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1659
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Đang thử cập nhật cuộc đàm thoại riêng với %s..."
#: ../gtk-dialog.c:1661
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Đang thử bắt đầu cuộc đàm thoại riêng với %s..."
#: ../gtk-dialog.c:1844
#: ../gtk-dialog.c:2117
msgid "Not Private"
msgstr "Không riêng tư"
#: ../gtk-dialog.c:1866
#: ../gtk-dialog.c:2338
msgid "_What's this?"
msgstr "_Đây lài gì đây?"
#: ../gtk-dialog.c:1898
#: ../gtk-dialog.c:2303
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Kết thúc cuộc đàm thoại riêng tư"
#.
#. * Don't show the Verify fingerprint menu option any more. You can
#. * still get to the dialog through Authenticate connection ->
#. * Advanced...
#. *
#. menuverf = gtk_menu_item_new_with_mnemonic(_("_Verify fingerprint"));
#. gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), menuverf);
#. gtk_widget_show(menuverf);
#.
#: ../gtk-dialog.c:1899
#: ../gtk-dialog.c:2321
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Chứng thật người bạn"
#: ../gtk-dialog.c:2113
#, c-format
msgid "The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
msgstr "Trạng thái riêng tư của cuộc đàm thoại hiện tại bây giờ là: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
#: ../gtk-dialog.c:2276
msgid "OTR:"
msgstr "Không được ghi lại:"
#: ../gtk-dialog.c:2296
msgid "OTR Messaging"
msgstr "Thông điệp Không được ghi lại"
#: ../gtk-ui.c:102
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Dấu tay: %.80s"
#: ../gtk-ui.c:106
#, c-format
msgid "No key present"
msgstr "Không có chìa khoá hiện tại"
#: ../gtk-ui.c:111
#, c-format
msgid "No account available"
msgstr "Không có sẵn tài khoản"
#: ../gtk-ui.c:171
msgid "Unused"
msgstr "Không sử dụng"
#: ../gtk-ui.c:177
msgid "Yes"
msgstr "Có"
#: ../gtk-ui.c:177
msgid "No"
msgstr "Không"
#: ../gtk-ui.c:403
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Cho phép thông điệp riêng tư"
#: ../gtk-ui.c:405
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Bắt đầu thông điệp riêng tư "
#: ../gtk-ui.c:407
msgid "Require private messaging"
msgstr "Đòi hỏi thông điệp riêng tư"
#: ../gtk-ui.c:410
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Đừng ghi lưu những đàm thoại OTR "
#: ../gtk-ui.c:454
msgid "Show OTR button"
msgstr "Chỉ nút OTR"
#: ../gtk-ui.c:457
msgid "Show OTR button in toolbar"
msgstr "Hiện nút OTR trên thanh công cụ "
#: ../gtk-ui.c:601
msgid "My private keys"
msgstr "Những chìa khóa riêng của tôi"
#: ../gtk-ui.c:610
msgid "Key for account:"
msgstr "Chìa khóa cho tài khỏan"
#: ../gtk-ui.c:635
msgid "Generate"
msgstr "Tạo ra"
#: ../gtk-ui.c:676
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "Những thiết lập OTR mặc định"
#: ../gtk-ui.c:703
msgid "OTR UI Options"
msgstr "Tuỳ chọn OTR UI"
#: ../gtk-ui.c:726
msgid "Screenname"
msgstr "Tên màn hình"
#: ../gtk-ui.c:727
msgid "Status"
msgstr "Trạng thái"
#: ../gtk-ui.c:728
msgid "Verified"
msgstr "Đã được kiểm chứng"
#: ../gtk-ui.c:729
msgid "Fingerprint"
msgstr "Dấu tay"
#: ../gtk-ui.c:730
msgid "Account"
msgstr "Tài Khoản"
#: ../gtk-ui.c:766
msgid "Start private connection"
msgstr "Bắt đầu kết nối riêng tư"
#: ../gtk-ui.c:774
msgid "End private connection"
msgstr "Kết thúc kết nối riêng tư"
#: ../gtk-ui.c:790
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Quên dấu tay"
#: ../gtk-ui.c:841
msgid "Config"
msgstr "Cấu hình"
#: ../gtk-ui.c:843
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Những dấu tay đã biết"
#: ../gtk-ui.c:941
#: ../otr-plugin.c:606
msgid "OTR Settings"
msgstr "Những thiết lập OTR"
#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:959
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "Những thiết lập OTR cho %s"
#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:976
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Dùng những thiết lập OTR mặc định cho bạn chát này"
#: ../otr-plugin.c:114
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Hiện tại bạn không được kết nối tới tài khoản %s(%s)."
#: ../otr-plugin.c:118
msgid "Not connected"
msgstr "Không được kết nối"
#: ../otr-plugin.c:162
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Hết bộ nhớ để tạo ra những tập tin!\n"
#: ../otr-plugin.c:168
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Không thể viết vào tập tin chìa khóa riêng\n"
#: ../otr-plugin.c:211
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Tài khoản không rõ %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:215
msgid "Unknown account"
msgstr "Tài khoản không rõ"
#: ../otr-plugin.c:983
msgid "Off-the-Record Messaging"
msgstr "Thông điệp Không được ghi lại"
#: ../otr-plugin.c:984
msgid "Provides private and secure conversations"
msgstr "Cung cấp những cuộc đàm thoại riêng tư và bảo mật"
#: ../otr-plugin.c:985
msgid "Preserves the privacy of IM communications by providing encryption, authentication, deniability, and perfect forward secrecy."
msgstr "Bảo tồn sự riêng tư của nhừng thông tin IM do cung cấp mật mã, sự chứng thật, khả năng từ chối, và bí mật hoàn hảo."
#: ../ui.c:109
#, c-format
msgid "Account %s (%s) could not be found"
msgstr "Tài khoản %s(%s) không thể tìm thấy được"
#: ../ui.c:113
msgid "Account not found"
msgstr "Tài khoản không tìm thấy được"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment