Commit 821781a2 authored by Ian Goldberg's avatar Ian Goldberg
Browse files

Norwegian translation from Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>

parent c741b7d2
# Norwegian Nynorsk translations for pidgin-otr package.
# Copyright (C) 2012 THE pidgin-otr'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 3.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-08 22:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-26 22:01+0200\n"
"Last-Translator: Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>\n"
"Language-Team: Norsk (nynorsk) <>\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
#: ../gtk-dialog.c:332 ../gtk-dialog.c:1141 ../gtk-dialog.c:1145
#: ../gtk-dialog.c:1547 ../gtk-dialog.c:1584 ../gtk-dialog.c:1673
#: ../gtk-dialog.c:1748 ../gtk-dialog.c:2749
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=nn"
#: ../gtk-dialog.c:480
msgid ""
"Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, "
"or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, "
"indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click "
"OK."
msgstr ""
"Kontakten din prøver å avgjera om han/ho verkeleg taler med deg eller om det "
"er nokon som gjev seg ut for å vera deg. Kontakten har stilt eit spørsmål "
"nedanfor. For å autentisera deg mot vedkomande må du skriva inn svaret og "
"klikka OK."
#: ../gtk-dialog.c:487
msgid ""
"To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only "
"to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for "
"your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you "
"may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Du kan autentisera ved å stilla eit spørsmål som berre du og kontakten din "
"kjenner svaret på. Skriv inn spørsmålet og svaret. Vent deretter på at "
"kontakten svarer. Om svara ikkje samsvarer kan det vera at du taler med ein "
"svindlar."
#: ../gtk-dialog.c:505
#, c-format
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Dette er spørsmålet kontakten din stilte:"
#: ../gtk-dialog.c:508
#, c-format
msgid "Enter question here:"
msgstr "Skriv spørsmålet her:"
#: ../gtk-dialog.c:540 ../gtk-dialog.c:624
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Kontakten er allereie autentisert."
#: ../gtk-dialog.c:552
#, c-format
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr ""
"Skriv inn det hemmelege svaret her (skil mellom store og små bokstavar):"
#: ../gtk-dialog.c:593
msgid ""
"To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this "
"secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't "
"match, then you may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Du autentiserer kontakten ved å velja ein løyndom som berre du og kontakten "
"kjenner til. Skriv inn løyndomen, vent deretter på at kontakten skriv det "
"same. Om dei ikkje samsvarer kan det vera at du taler med ein svindlar."
#: ../gtk-dialog.c:607
#, c-format
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Skriv løyndommen her:"
#: ../gtk-dialog.c:657 ../gtk-dialog.c:1408
msgid ""
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> "
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"For å stadfesta fingeravtrykket vender du deg til kontakten din ved hjelp av "
"ein <i>annan</i> autentisert kanal som t.d. telefonen eller ei gpg-signert e-"
"postmelding. Begge må opplysa den andre om fingeravtrykket sitt."
#: ../gtk-dialog.c:661
msgid ""
"If everything matches up, you should chose <b>I have</b> in the menu below."
msgstr "Om alt samsvarer, bør du velja <b>Eg har</b> i menyen nedanfor."
#: ../gtk-dialog.c:672 ../gtk-dialog.c:1397
msgid "[none]"
msgstr "[ingen]"
#: ../gtk-dialog.c:679 ../gtk-dialog.c:1051 ../gtk-dialog.c:1404
#: ../gtk-dialog.c:1453 ../gtk-ui.c:212 ../otr-plugin.c:127
#: ../otr-plugin.c:300 ../ui.c:112
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"
#: ../gtk-dialog.c:680
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Fingeravtrykket ditt, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Påstått fingeravtrykk for %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:736
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Korleis vil du autentisera kontakten din?"
#: ../gtk-dialog.c:745
msgid "Question and answer"
msgstr "Spørsmål og svar"
#: ../gtk-dialog.c:748
msgid "Shared secret"
msgstr "Delt løyndom"
#: ../gtk-dialog.c:751
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Manuell stadfesting av fingeravtrykk"
#: ../gtk-dialog.c:802
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Autentiser"
#: ../gtk-dialog.c:836
msgid ""
"Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is "
"who he or she claims to be."
msgstr ""
"Du sikrar at personen du taler med verkeleg er den han/ho seier vedkomande "
"er ved å autentisera kontakten."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:946
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Autentiserer deg mot kontakten din"
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:948
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Autentiserer kontakten"
#: ../gtk-dialog.c:975
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Autentiserer deg mot %s"
#: ../gtk-dialog.c:976
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Autentiserer %s"
#: ../gtk-dialog.c:1009
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Ventar på kontakten …"
#: ../gtk-dialog.c:1042
msgid "Generating private key"
msgstr "Lagar den private nøkkelen"
#: ../gtk-dialog.c:1043
msgid "Please wait"
msgstr "Vent …"
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1054
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Lagar den private nøkkelen for %s (%s) …"
#: ../gtk-dialog.c:1099
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s utført."
#: ../gtk-dialog.c:1139
#, c-format
msgid ""
"%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s"
"%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"%s kontaktar deg frå ei ukjend datamaskin. Du bør <a href=\"%s%s"
"\">autentisera</a> denne kontakten."
#: ../gtk-dialog.c:1143
#, c-format
msgid ""
"%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s"
"\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"%s er enno ikkje vorten autentisert. Du bør <a href=\"%s%s\">autentisera</a> "
"denne kontakten."
#: ../gtk-dialog.c:1195 ../gtk-dialog.c:1969 ../gtk-dialog.c:2745
#: ../gtk-ui.c:83
msgid "Finished"
msgstr "Avslutta"
#: ../gtk-dialog.c:1196 ../gtk-dialog.c:1966 ../gtk-dialog.c:2742
#: ../gtk-ui.c:82
msgid "Private"
msgstr "Privat"
#: ../gtk-dialog.c:1197 ../gtk-dialog.c:1963 ../gtk-dialog.c:2739
#: ../gtk-ui.c:81
msgid "Unverified"
msgstr "Ikkje stadfesta"
#: ../gtk-dialog.c:1198 ../gtk-ui.c:80
msgid "Not private"
msgstr "Ikkje privat"
#: ../gtk-dialog.c:1201
msgid "OTR"
msgstr "OTR"
#. Translators: the following four messages should give alternative
#. * sentences. The user selects the first or second message in a combo box;
#. * the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. * the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1351
msgid "I have not"
msgstr "Eg har ikkje"
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1353
msgid "I have"
msgstr "Eg har"
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1356
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " stadfesta at dette verkeleg er det rette"
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1366
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "fingeravtrykket for %s."
#: ../gtk-dialog.c:1393
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Stadfest fingeravtrykket for %s"
#: ../gtk-dialog.c:1405
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingeravtrykket ditt, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Påstått fingeravtrykk for %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1412
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr ""
"Om alt samsvarer, bør du visa i vindauget ovanfor at du verkeleg <b>har</b> "
"stadfesta fingeravtrykket."
#: ../gtk-dialog.c:1418 ../gtk-ui.c:844
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Stadfest fingeravtrykket"
#: ../gtk-dialog.c:1445
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Autentiser frå %s"
#: ../gtk-dialog.c:1448
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Autentiser %s"
#: ../gtk-dialog.c:1456
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Autentiser kontakten"
#: ../gtk-dialog.c:1487
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Det oppstod ein feil under autentiseringa."
#: ../gtk-dialog.c:1502
msgid "Authentication successful."
msgstr "Autentiseringa var vellykka."
#: ../gtk-dialog.c:1505
msgid ""
"Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate "
"your buddy as well by asking your own question."
msgstr ""
"Kontakten din har autentisert deg. Du vil kanskje autentisera han/ho du òg "
"ved å stilla ditt eige spørsmål."
#: ../gtk-dialog.c:1511
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentiseringa feila."
#: ../gtk-dialog.c:1541
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Privat samtale med %s er starta.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1545
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Ikkje-stadfesta</a> samtale med %%s er starta.%%s%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1553
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Ikkje-private samtale med %s er starta.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1559 ../gtk-dialog.c:1686
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Åtvaring: bruker gammal protokollutgåve 1."
#: ../gtk-dialog.c:1561
msgid " Your client is logging this conversation."
msgstr " Klienten din loggar denne samtalen."
#: ../gtk-dialog.c:1562
msgid " Your client is not logging this conversation."
msgstr " Klienten din loggar ikkje denne samtalen."
#: ../gtk-dialog.c:1581
#, c-format
msgid ""
"Your buddy is logged in multiple times and OTR has established <a href=\"%s%s"
"\">multiple sessions</a>. Use the icon menu above if you wish to select the "
"outgoing session."
msgstr ""
"Kontakten din har logga på fleire gonger og OTR har oppretta <a href=\"%s%s"
"\">fleire økter</a>. Bruk ikonmenyen over om du vil velja den utgåande økta."
#: ../gtk-dialog.c:1601
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Har mist den private samtalen med %s."
#: ../gtk-dialog.c:1638
#, c-format
msgid ""
"%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr "%s har avslutta den private samtalen med deg.Du bør gjera det same."
#: ../gtk-dialog.c:1665
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Vellykka oppfrisking av den private samtalen med %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1670
#, c-format
msgid ""
"Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with "
"%%s.%%s"
msgstr ""
"Vellykka oppfrisking av den <a href=\"%s%s\">ikkje-stadfesta</a> samtalen "
"med %%s.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1679
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Vellykka oppfrisking av den ikkje-private samtalen med %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1712
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Prøver å friska opp den private samtalen med %s …"
#: ../gtk-dialog.c:1714
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Prøver å starta opp ein privat samtale med %s …"
#: ../gtk-dialog.c:1899 ../gtk-dialog.c:2026
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Start _privat samtale"
#: ../gtk-dialog.c:1900
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Friskar opp den _private samtalen"
#: ../gtk-dialog.c:1905
msgid "Re_authenticate buddy"
msgstr "Re-a_utentiserer kontakten"
#: ../gtk-dialog.c:1906 ../gtk-dialog.c:2030
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Autentiserer kontakten"
#: ../gtk-dialog.c:1960 ../gtk-dialog.c:2736
msgid "Not Private"
msgstr "Ikkje privat"
#: ../gtk-dialog.c:1982
msgid "_What's this?"
msgstr "_Kva er dette?"
#: ../gtk-dialog.c:2028
msgid "_End private conversation"
msgstr "Avsl_utt den private samtalen"
#: ../gtk-dialog.c:2207 ../gtk-dialog.c:2255
#, c-format
msgid ""
"Warning: The selected outgoing OTR session (%u) is not the most recently "
"active one (%u). Your buddy may not receive your messages. Use the icon menu "
"above to select a different outgoing session."
msgstr ""
"Åtvaring: den valde utgåande OTR-økta (%u) er ikkje den som sist var aktiv "
"(%u). Det kan vera at kontakten din ikkje mottek meldingane dine. Bruk "
"ikonmenyen over til å velja ei anna utgåande økt."
#: ../gtk-dialog.c:2271
msgid "Send to most secure"
msgstr "Send til den mest sikre"
#: ../gtk-dialog.c:2273
msgid "Send to most recent"
msgstr "Send til den aller nyaste"
#: ../gtk-dialog.c:2377
#, c-format
msgid "Session %u"
msgstr "Økt %u"
#: ../gtk-dialog.c:2395 ../gtk-dialog.c:2506
msgid "Select"
msgstr "Vel"
#: ../gtk-dialog.c:2410
msgid "Selected"
msgstr "Vald"
#: ../gtk-dialog.c:2731
#, c-format
msgid ""
"The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</"
"a>"
msgstr ""
"Personvernstatusen til den gjeldande samtalen er no: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
#: ../gtk-dialog.c:2956
msgid "OTR Messaging"
msgstr "OTR-meldingsteneste"
#: ../gtk-ui.c:103
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Fingeravtrykk: %.80s"
#: ../gtk-ui.c:107
#, c-format
msgid "No key present"
msgstr "Ingen nøkkel er til stades"
#: ../gtk-ui.c:112
#, c-format
msgid "No account available"
msgstr "Ingen konto er tilgjengeleg"
#: ../gtk-ui.c:179
msgid "Unused"
msgstr "Ikkje brukt"
#: ../gtk-ui.c:208
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../gtk-ui.c:208
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: ../gtk-ui.c:473
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Ta i bruk privat meldingsteneste"
#: ../gtk-ui.c:475
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Ta automatisk i bruk privat meldingsteneste"
#: ../gtk-ui.c:477
msgid "Require private messaging"
msgstr "Krev privat meldingsteneste"
#: ../gtk-ui.c:480
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Logg ikkje OTR-samtalar"
#: ../gtk-ui.c:524
msgid "Show OTR button in toolbar"
msgstr "Syn OTR-knapp på verktøylinja"
#: ../gtk-ui.c:663
msgid "My private keys"
msgstr "Dei private nøklane mine"
#: ../gtk-ui.c:672
msgid "Key for account:"
msgstr "Nøkkel for kontoen:"
#: ../gtk-ui.c:697
msgid "Generate"
msgstr "Lag"
#: ../gtk-ui.c:738
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "Standard OTR-innstillingar"
#: ../gtk-ui.c:765
msgid "OTR UI Options"
msgstr "OTR-grensesnittval"
#: ../gtk-ui.c:788
msgid "Screenname"
msgstr "Kallenamn"
#: ../gtk-ui.c:789
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../gtk-ui.c:790
msgid "Verified"
msgstr "Stadfesta"
#: ../gtk-ui.c:791
msgid "Fingerprint"
msgstr "Fingeravtrykk"
#: ../gtk-ui.c:792
msgid "Account"
msgstr "Konto"
#: ../gtk-ui.c:828
msgid "Start private connection"
msgstr "Start privat tilkopling"
#: ../gtk-ui.c:836
msgid "End private connection"
msgstr "Avslutt privat tilkoping"
#: ../gtk-ui.c:852
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Gløym fingeravtrykket"
#: ../gtk-ui.c:903
msgid "Config"
msgstr "Innstillingar"
#: ../gtk-ui.c:905
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Kjende fingeravtrykk"
#: ../gtk-ui.c:1003 ../otr-plugin.c:964
msgid "OTR Settings"
msgstr "OTR-innstillingar"
#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:1021
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "OTR-innstillingar for %s"
#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:1038
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Bruk standard OTR-innstillingar for denne kontakten"
#: ../otr-plugin.c:125
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Du er ikkje tilkopla kontoen %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:129
msgid "Not connected"
msgstr "Ikkje tilkopla"
#: ../otr-plugin.c:212 ../otr-plugin.c:254
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Gjekk tom for minne under filnamnopplistinga!\n"
#: ../otr-plugin.c:224 ../otr-plugin.c:260
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Klarte ikkje å skriva den private nøkkelfila\n"
#: ../otr-plugin.c:298
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Ukjend konto %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:302
msgid "Unknown account"
msgstr "Ukjend konto"
#: ../otr-plugin.c:364
msgid "Error occurred encrypting message."
msgstr "Det oppstod ein feil under meldingskrypteringa."
#: ../otr-plugin.c:368
#, c-format
msgid "You sent encrypted data to %s, who wasn't expecting it."
msgstr "Du sende krypterte data til %s som ikkje venta det."
#: ../otr-plugin.c:374
msgid "You transmitted an unreadable encrypted message."
msgstr "Du sende ei uleseleg kryptert melding."
#: ../otr-plugin.c:377
msgid "You transmitted a malformed data message."
msgstr "Du sende ei ugyldig datamelding."
#: ../otr-plugin.c:390
msgid "[resent]"
msgstr "[sendt om att]"
#: ../otr-plugin.c:459
#, c-format
msgid "You attempted to send an unencrypted message to %s"
msgstr "Du prøvde å senda ei ikkje-kryptert melding til %s"
#: ../otr-plugin.c:462
msgid "Attempting to start a private conversation..."
msgstr "Prøver å starta ei privat samtale …"
#: ../otr-plugin.c:464
msgid "OTR Policy Violation"
msgstr "OTR-regelbrot"
#: ../otr-plugin.c:465
msgid ""
"Unencrypted messages to this recipient are not allowed. Attempting to start "
"a private conversation.\n"
"\n"
"Your message will be retransmitted when the private conversation starts."
msgstr ""