Commit af9bc8f6 authored by cypherpunk's avatar cypherpunk
Browse files

2009-03-18

	* po/sv.po: Swedish translation from Daniel Nylander
	<po@danielnylander.se>

2009-01-18

	* po/pl.po: Polish translation from Paweł Czochański
	<czochanski@gmail.com>

2008-08-15

	* otr-plugin.c: Willy Lew's updates to reflect libotr 4.0.0 API
parent 60564ca8
......@@ -2,7 +2,7 @@ Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
Authors:
Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Nikita Borisov
Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew, Nikita Borisov
<otr@cypherpunks.ca>
See the README file for mailing list information
2009-03-18
* po/sv.po: Swedish translation from Daniel Nylander
<po@danielnylander.se>
2009-01-18
* po/pl.po: Polish translation from Paweł Czochański
<czochanski@gmail.com>
2008-09-24
* po/it.po: Italian translation from Vincenzo Reale
<smart2128@baslug.org>.
2008-08-15
* otr-plugin.c: Willy Lew's updates to reflect libotr 4.0.0 API
2008-08-07
* otr-plugin.c:
......
......@@ -300,8 +300,9 @@ The Off-the-Record Messaging plugin for pidgin is covered by the following
(GPL) license:
Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
Chris Alexander, Nikita Borisov
Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
Chris Alexander, Willy Lew,
Nikita Borisov
<otr@cypherpunks.ca>
......
dnl Process this file with autoconf to produce configure.
AC_INIT(pidgin-otr, 3.2.0)
AC_INIT(pidgin-otr, 4.0.0)
AM_CONFIG_HEADER(config.h)
......@@ -24,7 +24,7 @@ GETTEXT_PACKAGE=pidgin-otr
AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, ["$GETTEXT_PACKAGE"], [Define the gettext package to be used])
ALL_LINGUAS="ar de es fr hu it nl ru sk"
ALL_LINGUAS="ar de es fr hu it pl nl ru sk sv"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
AC_OUTPUT([Makefile po/Makefile.in])
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
This diff is collapsed.
/*
* Off-the-Record Messaging plugin for pidgin
* Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Nikita Borisov
* Copyright (C) 2004-2009 Ian Goldberg, Rob Smits,
* Chris Alexander, Willy Lew,
* Nikita Borisov
* <otr@cypherpunks.ca>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
......
# Off-the-Record Messaging plugin for pidgin.
# Copyright (C) 2004-2008 Ian Goldberg, Rob Smits,
# Chris Alexander, Nikita Borisov
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Paweł Czochański <czochanski@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 3.2.0-de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-12 00:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-28 09:12+0200\n"
"Last-Translator: Paweł Czochański <czochanski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Paweł Czochański <czochanski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gtk-dialog.c:291 ../gtk-dialog.c:1144 ../gtk-dialog.c:1148
#: ../gtk-dialog.c:1310 ../gtk-dialog.c:1488 ../gtk-dialog.c:1669
#: ../gtk-dialog.c:1772 ../gtk-dialog.c:1863 ../gtk-dialog.c:2309
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=pl"
#: ../gtk-dialog.c:440 ../gtk-dialog.c:2043 ../gtk-dialog.c:2517
msgid "_What's this?"
msgstr "_Co to jest?"
#: ../gtk-dialog.c:475
msgid ""
"Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, "
"or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, "
"indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click "
"OK."
msgstr ""
"Twój współrozmówca próbuje sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawia z tobą, "
"czy może z kimś kto podszywa się pod ciebie. By to sprawdzić pragnie zadać ci "
"poniższe pytanie. By uwierzytelnić się wpisz poprawną odpowiedź i kliknij "
"OK."
#: ../gtk-dialog.c:482
msgid ""
"To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only "
"to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for "
"your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you "
"may be talking to an imposter."
msgstr ""
"By uwierzytelnić rozmowę wymyśl pytanie na które odpowiedź znana jest tylko "
"tobie i twojemu współrozmówcy. Wpisz swoje pytanie i odpowiedź, a następnie "
"zaczekaj aż twój współrozmówca poda własną odpowiedź. Jeżeli odpowiedzi "
"nie będą zgodne ze sobą może to oznaczać, że rozmawiasz z oszustem."
#: ../gtk-dialog.c:500
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Pytanie zadane przez twojego współrozmówcy to:"
#: ../gtk-dialog.c:503
msgid "Enter question here:"
msgstr "Tu wpisz swoje pytanie:"
#: ../gtk-dialog.c:534 ../gtk-dialog.c:618
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Ten rozmówca jest już uwierzytelniony."
#: ../gtk-dialog.c:546
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Tu wpisz odpowiedź na pytanie: (wielkość liter ma znaczenie)"
#: ../gtk-dialog.c:587
msgid ""
"To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this "
"secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't "
"match, then you may be talking to an imposter."
msgstr ""
"By uwierzytelnić rozmowę wybierz sekret znany jedynie tobie i twojemu współrozmówcy. "
"Wpisz ten sekret i zaczekaj aż twój współrozmówca również go wprowadzi. Jeżeli "
"wprowadzone sekrety nie będą się zgadzać, może to oznaczać, że rozmawiasz z oszustem."
#: ../gtk-dialog.c:601
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Tu wprowadź sekret:"
#: ../gtk-dialog.c:652 ../gtk-dialog.c:1477 ../gtk-dialog.c:1530
msgid ""
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> "
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"By zweryfikować klucz, skontaktuj się ze swoim współrozmówcą "
"wykorzystując jakiś <i>inny</i> uwierzytelniony kanał, jak np. telefon lub email z podpisem GPG, "
"i wymieńcie się swoimi kluczami."
#: ../gtk-dialog.c:656 ../gtk-dialog.c:1481 ../gtk-dialog.c:1534
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr ""
"Jeżeli wszystko się zgodzi, powyższe okno powinno zasygnalizować ci, że "
"weryfikacja przebiegła <i>pomyślnie</i>."
#: ../gtk-dialog.c:667 ../gtk-dialog.c:1519
msgid "[none]"
msgstr "[brak]"
#: ../gtk-dialog.c:674 ../gtk-dialog.c:1032 ../gtk-dialog.c:1526
#: ../gtk-dialog.c:1577 ../gtk-ui.c:181 ../otr-plugin.c:116
#: ../otr-plugin.c:213 ../ui.c:111
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ../gtk-dialog.c:675
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Twój klucz, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Rzekomy klucz %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:727
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Jaki sposób uwierzytelniania pragniesz zastosować?"
#: ../gtk-dialog.c:736
msgid "Question and answer"
msgstr "Pytanie i odpowiedź"
#: ../gtk-dialog.c:739
msgid "Shared secret"
msgstr "Współdzielony sekret"
#: ../gtk-dialog.c:742
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Ręczna wymiana kluczy"
#: ../gtk-dialog.c:785
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Uwierzytelnij"
#: ../gtk-dialog.c:818
msgid ""
"Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is "
"who he or she claims to be."
msgstr ""
"Uwierzytelnianie współrozmówcy umożliwia upewnienie się, że osoba, z którą rozmawiasz, "
"jest tą, za którą się podaje."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:927
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Uwierzytelnij się"
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:929
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Uwierzytelnij"
#: ../gtk-dialog.c:956
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Uwierzytelnianie dla %s"
#: ../gtk-dialog.c:957
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Uwierzytelnianie %s"
#: ../gtk-dialog.c:990
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Oczekiwanie..."
#: ../gtk-dialog.c:1023
msgid "Generating private key"
msgstr "Generowanie klucza prywatnego"
#: ../gtk-dialog.c:1024
msgid "Please wait"
msgstr "Proszę czekać"
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1035
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Generowanie klucza prywatnego dla %s (%s)..."
#: ../gtk-dialog.c:1080
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Zakończono."
#: ../gtk-dialog.c:1142
#, c-format
msgid ""
"%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%"
"s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"%s kontaktuje się z tobą z nierozpoznanego komputera. Powinieneś "
"<a href=\"%s%s\">uwierzytelnić</a> go."
#: ../gtk-dialog.c:1146
#, c-format
msgid ""
"%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s"
"\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"%s nie został jeszcze uwierzytelniony. Powinieneś <a href=\"%s%s"
"\">uwierzytelnić</a> go."
#: ../gtk-dialog.c:1209 ../gtk-dialog.c:1240 ../gtk-dialog.c:2030
#: ../gtk-dialog.c:2305 ../gtk-ui.c:82
msgid "Finished"
msgstr "Zakończono"
#: ../gtk-dialog.c:1210 ../gtk-dialog.c:1241 ../gtk-dialog.c:2027
#: ../gtk-dialog.c:2302 ../gtk-ui.c:81
msgid "Private"
msgstr "Prywatna"
#: ../gtk-dialog.c:1211 ../gtk-dialog.c:1242 ../gtk-dialog.c:2024
#: ../gtk-dialog.c:2299 ../gtk-ui.c:80
msgid "Unverified"
msgstr "Niezweryfikowana"
#: ../gtk-dialog.c:1212 ../gtk-dialog.c:1243 ../gtk-ui.c:79
msgid "Not private"
msgstr "Nieprywatna"
#: ../gtk-dialog.c:1215
msgid "Start a private conversation"
msgstr "Rozpocznij prywatną rozmowę"
#: ../gtk-dialog.c:1216
msgid "Refresh the private conversation"
msgstr "Odśwież prywatną rozmowę"
#: ../gtk-dialog.c:1221 ../gtk-dialog.c:1979 ../gtk-dialog.c:2074
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Rozpocznij _prywatną rozmowę"
#: ../gtk-dialog.c:1222 ../gtk-dialog.c:1980
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "_Odśwież prywatna rozmowę."
#: ../gtk-dialog.c:1246
msgid "OTR"
msgstr "OTR"
#. Translators: the following four messages should give alternative sentences.
#. The user selects the first or second message in a combo box;
#. the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1449
msgid "I have not"
msgstr "Nie dokonałem"
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1451
msgid "I have"
msgstr "Dokonałem"
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1454
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " weryfikacji poprawności klucza."
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1464
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "Klucz %s."
#: ../gtk-dialog.c:1483
msgid ""
"If your buddy has more than one IM account, or uses more than one computer, "
"he may have multiple fingerprints."
msgstr "Jeżeli twój współrozmówca ma więcej niż jedno konto lub korzysta nie tylko z jednego komputera "
"może posiadać wiele kluczy."
#: ../gtk-dialog.c:1485
msgid ""
"However, the only way an imposter could duplicate one of your buddy's "
"fingerprints is by stealing information from her/his computer."
msgstr ""
"Jednakże jedyny sposób by oszust mógł podszyć się pod klucz twojego współrozmówcy "
"to kradzież danych z jego komputera."
#: ../gtk-dialog.c:1489
msgid "Click here for more information about fingerprints."
msgstr "Klicken Sie hier für zusätzliche Informationen über Fingerprints."
#: ../gtk-dialog.c:1492
msgid ""
"A <b>fingerprint</b> is a unique identifier that you should use to "
"authenticate your buddy."
msgstr ""
"<b>Klucz</b> jest unikalnym identyfikatorem, którego powinieneś używać w celu "
"uwierzytelniania swojego współrozmówce."
#: ../gtk-dialog.c:1515
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Weryfikowanie klucza dla %s"
#: ../gtk-dialog.c:1527
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Twój klucz %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Rzekomy klucz %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1540 ../gtk-ui.c:782
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Weryfikuj klucz"
#: ../gtk-dialog.c:1567
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Uwierzytelnianie z %s"
#: ../gtk-dialog.c:1570
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Uwierzytelnij %s"
#: ../gtk-dialog.c:1580
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Uwierzytelnij"
#: ../gtk-dialog.c:1611
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania."
#: ../gtk-dialog.c:1626
msgid "Authentication successful."
msgstr "Uwierzytelnianie zakończyło się pomyślnie."
#: ../gtk-dialog.c:1629
msgid ""
"Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate "
"your buddy as well by asking your own question."
msgstr ""
"Twój współrozmówca pomyślnie uwierzytelnij ciebie. Prawdopodobnie ty również pragniesz "
"uwierzytelnij swojego współrozmówcę zadając mu własne pytanie."
#: ../gtk-dialog.c:1635
msgid "Authentication failed."
msgstr "Uwierzytelnianie nie powiodło się."
#: ../gtk-dialog.c:1663
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s"
msgstr "Prywatna rozmowa z %s rozpoczęła się.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1667
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s"
msgstr ""
"<a href=\"%s%s\">Niezweryfikowany</a> rozmowa z %%s rozpoczęta.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1675
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s"
msgstr "Nie prywatna rozmowa z %s rozpoczęta.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1681 ../gtk-dialog.c:1785
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Uwaga: używasz przestarzałego protokołu w wersji 1."
#: ../gtk-dialog.c:1701
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Prywatna rozmowa z %s stracona."
#: ../gtk-dialog.c:1738
#, c-format
msgid ""
"%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr ""
"%s zakończył prywatną rozmowę z tobą; powinieneś postąpić tak samo."
#: ../gtk-dialog.c:1764
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Pomyślnie odświeżono prywatną rozmowę z %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1769
#, c-format
msgid ""
"Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with "
"%%s.%%s"
msgstr ""
"Pomyślnie odświeżono <a href=\"%s%s\">niezweryfikowaną</a> rozmowę z %%s.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1778
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Pomyślnie odświeżono nieprywatną rozmowę z %s.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1810
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Próba odświeżenia prywatnej rozmowy z %s..."
#: ../gtk-dialog.c:1812
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Próba rozpoczęcia prywatnej rozmowy z %s..."
#: ../gtk-dialog.c:2021 ../gtk-dialog.c:2296
msgid "Not Private"
msgstr "Nieprywatna"
#: ../gtk-dialog.c:2075 ../gtk-dialog.c:2482
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Zakończ prywatną rozmowę"
#.
#. * Don't show the Verify fingerprint menu option any more. You can
#. * still get to the dialog through Authenticate connection ->
#. * Advanced...
#. *
#. menuverf = gtk_menu_item_new_with_mnemonic(_("_Verify fingerprint"));
#. gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), menuverf);
#. gtk_widget_show(menuverf);
#.
#: ../gtk-dialog.c:2076 ../gtk-dialog.c:2500
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Uwierzytelnij"
#: ../gtk-dialog.c:2292
#, c-format
msgid ""
"The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</"
"a>"
msgstr ""
"Status prywatności aktualnej rozmowy to: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
#: ../gtk-dialog.c:2455
msgid "OTR:"
msgstr "OTR:"
#: ../gtk-dialog.c:2475
msgid "OTR Messaging"
msgstr "Wiadomości OTR"
#: ../gtk-ui.c:102
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Klucz: %.80s"
#: ../gtk-ui.c:106
#, c-format
msgid "No key present"
msgstr "Brak klucza"
#: ../gtk-ui.c:111
#, c-format
msgid "No account available"
msgstr "Brak konta"
#: ../gtk-ui.c:171
msgid "Unused"
msgstr "Niewykorzystane"
#: ../gtk-ui.c:177
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../gtk-ui.c:177
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../gtk-ui.c:403
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Włącz prywatne wiadomości"
#: ../gtk-ui.c:405
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Automatycznie inicjalizuj prywatne wiadomości"
#: ../gtk-ui.c:407
msgid "Require private messaging"
msgstr "Wymagaj używania prywatnych wiadomości"
#: ../gtk-ui.c:410
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Nie zapisuj rozmów OTR do dziennika"